Unieważnienie poręczenia pożyczki – czy to możliwe?

Fora kredytowe i pożyczkowe, serwisy branżowe, a nawet popularne portale informacyjne przepełnione są dramatycznymi sytuacjami żyrantów, którzy zdecydowali się pomóc rodzinie i znajomym, a zostali z niekiedy ogromnym kredytem do spłacenia. Niestety, w dużej liczbie przypadków poręczenie kredytu lub pożyczki stanowi dla rzeczywistych pożyczkobiorców zielone światło to tego, by zobowiązania nie spłacać. Zbyt pochopna decyzja o poręczeniu może być więc bardzo destrukcyjna w skutkach. Czy w takim razie gwarant ma możliwość zmienienia zdania i cofnięcia poręczenia? I co w takiej sytuacji dzieje się z kredytem lub pożyczką?

Czym jest umowa poręczenia?

Poręczenie pożyczki lub kredytu nie jest wbrew pozorom porozumieniem pomiędzy głównym pożyczkobiorcą a gwarantem. W rzeczywistości jest to osobna umowa dwustronna – pomiędzy poręczycielem a instytucją udzielającą finansowania. Choć gwarant nie występuje jako kredyto- lub pożyczkobiorca, to w oddzielnej umowie poświadcza, iż przyjmuje na siebie zobowiązanie osoby trzeciej, w przypadku, gdyby ta nie mogła lub nie chciała (przyczyny są nieważne) uregulować należności. W świetle prawa jest to więc legalna czynność cywilnoprawna, podlegająca przepisom Kodeksu Cywilnego.

Pożyczka online – gdzie można spotkać się z poręczeniem?

Największą zaletą internetowych pożyczek pozabankowych, poza wygodą i prostotą ich uzyskania, jest to, że zaciągane są indywidualnie, bez konieczności uzyskania zgody współmałżonka lub gwarancji innej osoby. Poręczenie lub zastaw są w instytucjach pożyczkowych prawdziwą rzadkością i występują właściwie w pożyczkach celowych (samochodowych lub hipotecznych) oraz w pożyczkach dedykowanych osobom zadłużonym lub nieposiadającym zdolności kredytowej. Znacznie częściej można się z tym spotkać w bankach, zwłaszcza przy finansowaniu udzielanym w wysokich kwotach.

Wśród pozabankowych form finansowania z poręczeniem można spotkać się w firmie Rapida Money, oferującej nawet 25 tysięcy złotych pożyczki z czteroletnim okresem spłaty. W tym wypadku gwarant pełni funkcję zabezpieczenia spłaty pożyczki, z tego powodu, iż zobowiązanie w Rapida Money udzielane jest również tym osobom, które mają zadłużenie widoczne w KRD.

Kiedy możliwe jest unieważnienie umowy poręczenia?

Unieważnienie poręczenia również określają przepisy Kodeksu Cywilnego. Mówią one o tym, iż unieważnienie umowy może nastąpić tylko w przypadku, gdy w przypadku osób ją zawierających nigdy nie mogła zostać zawarta lub nastąpiła niezgodnie z prawem. Unieważnienie będzie więc zastosowane w przypadku, gdy gwarant nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma tę zdolność niepełną. Odnosi się to osób w pełni lub częściowo ubezwłasnowolnionych lub będących w stanie upadłości konsumenckiej.

Prawo dopuszcza unieważnienie umowy poręczenia również w przypadkach, w których żyrant nie działał w pełni świadomie, a wpływ na wyrażenie woli miały czynniki inne niż własny osąd. Gwarant, podpisując umowę, musiałby się znajdować pod wpływem silnych środków odurzających, środków farmakologicznych wpływających na system nerwowy, a nawet w stanie silnego wzburzenia. W tym, ale też i we wcześniejszym przypadku, unieważnienia umowy należy dochodzić przed sądem.

Uchylenie poręczenia tylko z winy pożyczkobiorcy

Uchylenie różni się od unieważnienia tym, że nie czyni umowy poręczenia niebyłą, a jedynie znosi jej skutki prawne – jest to regulowane przez art. 88 Kodeksu Cywilnego. Uchylenie następuje w momencie, gdy stwierdzi się, że do udzielenia gwarancji doszło pod wypływem istotnego błędu leżącego po stronie pożyczkobiorcy. Należy jednak przy tym udowodnić, że to właśnie ten błąd doprowadził do podpisania umowy. Poza wprowadzeniem w błąd, za podstawę uchylenia umowy można uznać również stosowanie gróźb w stronę gwaranta i zmuszenie go do podpisania umowy szantażem.

Samowolne cofnięcie poręczenia tylko w szczególnych przypadkach

Jeśli żyrant występujący w umowie pożyczki lub kredytu zmieni zdanie i zechce wycofać się z umowy, prawo przewiduje możliwość cofnięcia poręczenia. Może to jednak nastąpić tylko w kilku konkretnych przypadkach, jeżeli:

W praktyce rzadko zdarza się, by umowa kredytowa lub pożyczkowa zawierała zapis o jednostronnym odstąpieniu od umowy. W przypadku finansowania będącego kredytem częstsze jest ustanowienie zastawu w miejsce poręczenia, ale musi to naturalnie nastąpić za zgodą głównego kredytobiorcy. Gwarant ma więc bardzo małe szanse na to, żeby samodzielnie wycofać się z poręczenia, jeżeli nie uzyska na to zgody wierzyciela lub osoby, której tego poręczenia udzielił.

Żyrant odpowiada za dług solidarnie

Gwarant ma możliwość zastrzeżenia, iż udziela poręczenia tylko do pewnej kwoty i tylko w określonym czasie – datą graniczną może być na przykład data planowanej końcowej spłaty pożyczki w wymaganym terminie. Może dodatkowo wymagać, by w pierwszej kolejności dług był ściągany od pożyczkobiorcy. Na wszystkie te czynności musi jednak uzyskać zgodę wierzyciela, ale ten nie zawsze zastosuje się do postawionej prośby. Poręczyciel może jednak wymagać od wierzyciela, by ten poinformował go o tym, że pożyczkobiorca przestał spłacać zobowiązanie.

W pozostałych przypadkach gwarant będzie traktowany tak samo jak pożyczkobiorca i jeśli pożyczka nie będzie spłacana, to od pożyczkodawcy zależy, od kogo zechce wyegzekwować dług. Poręczyciel może zostać pełnoprawnie pociągnięty do odpowiedzialności i uregulowania całości zobowiązania. Może jednak sądownie dochodzić zwrotu kosztów od rzeczywistego pożyczkobiorcy za pomocą tzw. roszczenia regresowego, choć jest to bardzo trudne i długotrwałe.