Umowa pożyczkowa – na co zwracać uwagę przed jej podpisaniem

Przed przelaniem pieniędzy z pożyczki chwilówki na konto konieczne jest podpisanie umowy pożyczkowej. Jej poszczególne punkty powinny zostać sprawdzone dokładnie i w przypadku wątpliwości dokładnie omówione z przedstawicielem pożyczkodawcy lub z konsultantem telefonicznym. W ten sposób można wybrać ofertę pożyczki, która będzie spełniała oczekiwania także pod względem zapisów dotyczących sytuacji, które odbiegają od normy.

Czytanie umów pożyczkowych – statystyki

Niestety, nadal wiele osób nie czyta umów pożyczkowych z należytą starannością lub też nie zapoznaje się z nimi w ogóle. W tym pierwszym przypadku mowa jest o co drugiej osobie podpisującej umowę pożyczkową, a w drugim – o 10% osób. Jest to bardzo poważny problem, ponieważ podpisując umowę z firmą udzielającą pożyczki pożyczkobiorca zobowiązuje się do zaakceptowania warunków pożyczki i przestrzegania punktów regulaminu określonych przez taką firmę. Gdy pojawią się w przyszłości pewnie nieścisłości, pożyczkobiorca nie ma możliwości powoływania się na brak wiedzy w określonej kwestii, dlatego wszelkie nieścisłości należy wyjaśnić jeszcze zanim złoży się podpis na umowie pożyczkowej.

Co znajduje się w umowie pożyczki chwilówki?

W umowie pożyczki chwilówki powinny się znaleźć przede wszystkim zapisy dotyczące:

Tego typu zapisy mogą być bardzo szczegółowe, ale zdarza się także, że są one dość ogólne. Wówczas warto jest skontaktować się z pożyczkodawcą, który rozwinie poszczególne punkty umowy.

Strony umowy pożyczkowej i jej przedmiot

Umowa pożyczkowa powinna określać strony umowy pożyczkowej oraz jej przedmiot. Jeśli chodzi o pożyczkodawcę muszą się tam znaleźć takie dane, jak: nazwa podmiotu udzielającego pożyczki, jego dane adresowe oraz numer NIP (czyli numer identyfikacji podatkowej) i numer REGON, z kolei w przypadku pożyczkobiorcy oprócz jego danych osobowych i adresowych powinien to być także numer PESEL oraz numer dowodu osobistego. Przed podpisaniem umowy warto jest dokładnie sprawdzić tego typu dane by ewentualne błędy nie rodziły potem problemów o charakterze prawnym.

Gdy brakuje części danych lub też gdy na podstawie numeru NIP lub REGON nie można znaleźć informacji na temat firmy pożyczkowej w odpowiednich rejestrach, należy wzmóc czujność i sprawdzić opinie związane z jej rzetelnością. Z kolei w kwestii przedmiotu umowy, czyli pożyczki, powinna zostać określona jej kwota. Warto jest także zadbać o to by w umowie pożyczkowej znalazły się informacje o terminie wypłaty oraz spłaty pożyczki. Nie jest to wymagane przez prawo, ale leży to w interesie stron umowy pożyczkowej i pozwala na uniknięcie ewentualnych sporów.

Całkowity koszt spłaty pożyczki

Informacja o całkowitych kosztach spłaty pożyczki jest bardzo istotna, ponieważ wpływa ona na podjęcie decyzji o wyborze oferty konkretnej firmy pożyczkowej. W umowie pożyczkowej powinny się znaleźć informacje na temat tego  jakie dodatkowe obciążenia obejmuje całkowita kwota do spłaty. Są to przede wszystkim oprocentowanie chwilówki i prowizje, ale także ubezpieczenia i inne określone przez firmę pożyczkową opłaty. Mogą one zostać określone kwotowo lub procentowo.

Firma pożyczkowa bardzo często opisuje dodatkowe koszty spłaty pożyczki za pomocą wskaźnika RRSO (czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania). Określa on całkowity koszt, który musi ponieść pożyczkobiorca, wyrażony w formie wartości procentowej kwoty pożyczki w ujęciu rocznym. Wówczas przy przeliczaniu całkowitej kwoty do spłaty należy pamiętać o tym by stosować odpowiednią proporcję uzależnioną od czasu trwania pożyczki.

Warto jest przeanalizować dodatkowe koszty pożyczki określone w umowie pod kątem ustawy antylichwiarskiej. Zgodnie z przepisami koszt pożyczki nie może przekraczać 25% sumy, która została pożyczona plus dodatkowo 30% kwoty pożyczki liczonej w skali roku. Oznacza to, że przy pożyczeniu kwoty 1000 złotych na 60 dni maksymalna kwota do spłaty nie może przekroczyć  : 1000 + (1000 * 0,25) + (60/365 * 0,3 * 1000) = 1299,31 zł. Warto jest zawsze podstawić sobie dane do wzoru.

W przypadku, gdy koszty pożyczki w umowie pożyczkowej będą wyższe niż w przepisach, należy skontaktować się z firmą pożyczkową zwracając na to uwagę. Może to być wynikiem błędu w druku lub w generowaniu się umowy komputerowo, ale z drugiej strony, wynikać także z polityki firmy pożyczkowej. W tej drugiej sytuacji oznaczałoby to jednak działanie, które nie jest zgodne z prawem i należy to zgłosić do odpowiednich instytucji państwowych.

Zapisy dotyczące wcześniejszej spłaty pożyczki

W przypadku bardzo dobrej sytuacji finansowej warto jest wcześniej spłacić pożyczkę. Firmy pożyczkowe muszą określić w umowie pożyczkowej zasady spłaty pożyczki przed terminem. Wynika to z przepisów polskiego prawa. Każda z firm może mieć jednak określone inne warunki dotyczące wcześniejszej spłaty pożyczki. Niektóre firmy pożyczkowe pozwalają na spłatę pożyczki w pomniejszonej kwocie (ze względu na obniżone proporcjonalnie odsetki, a często również koszty ubezpieczenia i prowizje), z kolei inne firmy nakazują zwrócić na konto całą kwotę pożyczki wraz z należnościami pobocznymi by dopiero po jej wpłacie dokonać przeliczenia kosztów pożyczki i zwrotu nadpłaty na wskazane przez pożyczkobiorcę konto.

W przypadku zapisów dotyczących wcześniejszej spłaty pożyczki oprócz zasad jej rozliczenia, należy także zwrócić uwagę na określone w umowie terminy spłaty pożyczki i zwrotu jej nadpłaty, sposób wyliczenia kwoty do spłaty oraz zasady komunikowania się z firmą pożyczkową w celu przygotowania zlecenia wcześniejszej spłaty pożyczki.

Odstąpienie od umowy pożyczkowej

W umowie pożyczkowej można znaleźć także zapisy dotyczące opcji wcześniejszego odstąpienia od niej. Prawo konsumenckie gwarantuje generalnie możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Pożyczkodawcy, oprócz opcji rezygnacji z pożyczki w ciągu 14 dni od podpisania umowy, dają także pożyczkobiorcy gwarancję braku poniesienia konsekwencji rezygnacji z pożyczki w określonym terminie przy złożeniu odpowiedniego wniosku. Zwykle firma pożyczkowa daje na to 24 godziny, kilka dni lub cały tydzień.

Gdy zapisy dotyczące możliwości odstąpienia od pożyczki znajdą się w umowie pożyczkowej, można śmiało stwierdzić, że firma, z którą jest ona podpisywana zalicza się do firm rzetelnych, które w takich przypadkach nie robią problemów. Wśród zapisów dotyczących odstąpienia od umowy pożyczkowej, warto jest zwrócić uwagę na zasady dotyczące terminu zwrotu kwoty zobowiązania pożyczkowego oraz sposobu kalkulacji kosztów pobocznych pożyczki. Oprócz tego istotna jest również informacja dotycząca formalności w zakresie odstąpienia od umowy pożyczki. Chociaż istnieje możliwość złożenia odręcznie przygotowanego pisma w tej sprawie, czasami firmy pożyczkowe udostępniają swoje wzory pism, które należy wypełnić i dostarczyć w odpowiedni sposób do ich siedzib.

Możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki

Bardzo ważnym punktem umowy pożyczki chwilówki jest ten, który dotyczy możliwości przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Istnieją firmy, które na to nie pozwalają. Jest to zgodne z prawem, aczkolwiek w przypadku problemów finansowych można w ten sposób popaść w duże problemy, dlatego podejmując decyzję o zawarciu umowy pożyczkowej z firmą, która nie oferuje takiego udogodnienia, trzeba dokładnie przeanalizować swoje możliwości spłaty pożyczki z innych źródeł. Wśród firm pożyczkowych, które pozwalają na przedłużenie terminu spłaty pożyczki za dodatkową opłatą znajdują się m.in. LendON.pl , Vivus.pl  oraz Credit Star.

W przypadku, gdy istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty, warto jest sprawdzić w umowie o ile dni dodatkowo można taką umowę przedłużyć. Przy pożyczkach chwilówkach zwykle jest to 7,14 lub 30 dni, chociaż zdarzają się w tym przypadku odstępstwa od reguły. Lista opcji przedłużenia terminu pożyczki jest najczęściej zamknięta ze względu na fakt, iż firma pożyczkowa określa dla każdego z takich dodatkowych przedłużeń ustalone z góry procentowe kwoty opłat. Drugim z elementów, który należy zatem przeanalizować w punkcie dotyczącym przedłużenia terminu spłaty jest sposób kalkulacji dodatkowych kosztów, które w takim przypadku ponosi pożyczkobiorca.

Opłaty związane z obsługą umowy pożyczkowej

W umowie pożyczkowej (a najczęściej w załączniku do niej), można znaleźć zapisy dotyczące dodatkowych opłat, które pożyczkobiorca musi ponieść w związku z jej obsługą. Zwykle znajdują się tam informacje o opłacie za weryfikację konta bankowego (stanowi ona koszt 1 grosza lub 1 złotego). Warto jest zwrócić uwagę na to czy tego typu opłata jest zwracana na konto oraz w jakim terminie firma pożyczkowa dokonuje jej zwrotu.

Oprócz tego w umowie pożyczkowej znajdują się informacje o opłatach związanych z przedłużeniem pożyczki, odsetkach i karach za opóźnienia w spłacie pożyczki oraz informacje o kosztach windykacyjnych (np. w związku z kontaktem telefonicznym, e-mailowym, listownym lub też w związku ze skierowaniem sprawy braku spłaty pożyczki do komornika). Należy się z nimi zapoznać i dokładnie je przeanalizować nawet wtedy, gdy przy podpisywaniu umowy pożyczkowej nie istnieje ryzyko problemów ze spłatą pożyczki. Życie pisze bowiem różne scenariusze i może się okazać, że pojawią się problemy finansowe, które utrudnią spłatę bieżących zobowiązań. Świadomość wysokości ewentualnych, dodatkowych kosztów spłaty pożyczki jest zatem bardzo ważna.

Informacje końcowe i podpisy

Na samym końcu umowy znajdują się zwykle dodatkowe informacje dla pożyczkodawcy, jak np. informacja o zapoznaniu się z regulaminami obowiązującymi w firmie pożyczkowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do celów realizacji umowy pożyczkowej. Warto jest się z nimi zapoznać by nie było wątpliwości w przypadku ewentualnych sporów na tle przesyłania materiałów marketingowych lub telefonicznych kontaktów konsultantów.

Na samym dole umowy pożyczkowej znajduje się z kolei miejsce na podpisy pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Ze względu na fakt iż chwilówka jest szybka i pieniądze przesyłane są na konto zainteresowanej nią osoby już na drugi dzień, często umowa pożyczkowa przesyłana jest elektroniczne w formie skanu. Warto jest zadbać jednak o to, by została ona przekazana także w formie listownej (nawet gdy nie wymaga tego pożyczkodawca) przesyłając ją listem poleconym ekonomicznym i oczekując jej odesłania wraz z podpisem osoby reprezentującej firmę pożyczkową. Dokument w formie papierowej posiada bowiem większą wartość.