Rzecznik UOKiK dla pożyczkobiorców – w czym i kiedy może pomóc?

Udzielenie pożyczki chwilówki jest traktowane jako usługa. Jeżeli z jakichś powodów nie spełnia ona oczekiwań pożyczkobiorcy i uważa on, iż wynika z niezawinionych przez niego błędów lub też  klient czuje się oszukany, może, tak jak każdy inny konsument złożyć reklamację lub, w razie jej bezskuteczności, zwrócić się do odpowiedniego organu państwowego. Z racji charakteru prawnego pożyczek internetowych, tym organem będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Kiedy przysługuje reklamacja?

Reklamacja może być złożona przez klienta z powodu niezgodności warunków pożyczki z ofertą, którą przedstawił nam pożyczkodawca. Można jej dokonać w każdej rejestrowanej formie, najlepiej na piśmie, pamiętając o tym, by jasno wyrazić swoje stanowisko i użyć słowa reklamacja.  Nie jest ona jednoznaczna z rezygnacją z pożyczki, przynajmniej na wstępnym etapie, a pozwala jedynie na usunięcie nieprawidłowości, które z niej wynikły. Pożyczkodawca powinien te uchybienia usunąć. Jeśli tak się nie stanie, a klient nie zgadza się z polityką firmy i czuje się w pewnej kwestii oszukany, powinien zwrócić się do wyższej instancji, takiej jak UOKiK.

Jakimi sprawami zajmuje się rzecznik UOKiK?

Wszystkimi sprawami, w których pożyczkodawca czuje się poszkodowany lub oszukany przez firmę pożyczkową. Szkody te powinny dotyczyć niemoralnych praktyk, braku etyki finansowej oraz uchybień w stosowaniu przepisów ustawy o kredytach konsumenckich. Zgodnie z jej zapisami będą to więc sytuacje związane z:

Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Większość z tych praktyk nie zdarza się w dużych firmach pożyczkowych, od lat funkcjonujących na polskim rynku finansowym. Ustrzeżenie się przed haniebnymi praktykami zapewni na pewno regularne korzystanie z rankingu pożyczek krótkoterminowych i rankingu pożyczek długoterminowych (wymienione działania obowiązują także pożyczki ratalne), który na bieżąco weryfikują wiarygodność firm i zgodność z etyką finansową. Znajdujące się w takim rankingu przedstawiają rzetelne analizy kosztów w połączeniu z bezpieczeństwem pożyczkowym.

Jakie działania może podjąć rzecznik praw konsumenta?

Stanowisko to stworzone jest w celu pomocy konsumentom w ramach udzielania bezpłatnych porad i informacji, występowania w imieniu konsumenta w sporze z przedsiębiorcą (w tym wypadku pożyczkodawcą), a nawet reprezentowanie konsumenta w sporze sądowym.

W pierwszej kolejności, rzecznik praw konsumenta będzie się starał zmienić postawę pożyczkodawcy wobec klienta. Może on tak, w przypadku braku podstawy prawnej, zaproponować procedurę polubownego rozwiązania sporu. W niektórych przypadkach zdarzało się nawet, iż spór na linii pożyczkodawca-klient kończył się zmianą prawną.

Studium przypadku: opłata przygotowawcza

Z ustawy antylichwiarskiej wiemy, że całkowite koszty nie mogą przekroczyć pewnej procentowej kwoty pożyczki. Niezbyt uczciwe firmy znalazły na to sposób w postaci naliczania opłaty przygotowawczej. Z definicji jest to bezzwrotna opłata, którą musi ponieść klient za analizę wniosku pożyczkowego oraz przygotowanie oferty i nie jest to opłata zakazana prawnie. Zwykle sięgają po nią małe firmy, które przyciągają przyszłych pożyczkobiorców chwilówkami bez BIK i chwilówkami dla dłużników, przez co więcej osób składa tam wnioski, ale część z nich po namyśle wycofuje się z umowy pożyczki, nie uzyskując zwrotu tejże opłaty. Nie jest to zbyt problematyczne, dopóki opłata ta nie jest wysoka i nie stanowi znacznej części kosztów.

Taka praktyka potępiana jest przez UOKiK – urząd ten podejmuje nawet w tej kwestii samodzielne działania. Znana jest sprawa sprzed kilku lat, kiedy na pewne, nieistniejące już na rynku firmy nałożono karę za zbyt wysoką opłatę przygotowawczą. UOKiK uznał, iż owe opłaty nie były proporcjonalne do poniesionego przez firmę kosztu związanego z przygotowaniem umowy pożyczkowej. Według urzędu, opłata ta ma odzwierciedlać jedynie realne koszty i nie może być ustalona na jednym poziomie. Jeżeli więc trafimy na firmę, która taką opłatę stosuje i wydaje nam się, że jest ona zbyt wysoka, warto zwrócić się do lokalnego rzecznika UOKiK.

Gdzie zwrócić się w razie sporu z instytucją pożyczkową?

Rzecznik UOKiK jest instytucją rozpowszechnioną i występuje lokalnie – przypada na każdy urząd miejski lub powiatowy. Oprócz niego, istnieją jeszcze inne instytucje, które zajmują się pogwałceniami praw konsumenta. Są to: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz lokalne organizacje prowadzące polubowne rozwiązywanie sporów. Najczęściej jest to polubowny sąd konsumencki działający przy oddziałach Inspekcji Handlowej, wymagający jednak zgody obu stron konfliktu.