RODO w windykacji: co się zmieni w sytuacji dłużników?

O RODO mówi się już od kilku miesięcy, ale naprawdę głośno o tym temacie stało się dopiero koniec maja, kiedy w całej Europie zaczęły obowiązywać nowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych. Wspomniane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku wprowadziło szereg restrykcji dotyczących obrotu i przechowywania danych osobowych, co dotknęło również pozabankowe instytucje pożyczkowe. Mimo tego, pożyczkobiorcy zainteresowani chwilówkami nie powinni odczuć skutków RODO, a cała procedura pożyczkowa przebiega i będzie przebiegać dokładnie w taki sam sposób, jak dotychczas. Wiadomo jednak, że przepisy Rozporządzenia objęły również proces windykacyjny. Czy wpłynęły jednak znacząco na procedurę windykacyjną? I czy dłużnicy mogą oczekiwać zmiany ich sytuacji?

Jak wygląda ochrona danych osobowych dłużnika?

Rozpatrując sposób ochrony danych, należy zacząć od tego, co RODO rozumie przez dane osobowe. Według nowego rozporządzenia danymi osobowymi są informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej. Co istotne, RODO nie wymienia stałych informacji, które mogłyby służyć tej identyfikacji – ten katalog jest katalogiem otwartym, w związku z czym po pojęcie „dane osobowe” mogą zostać podciągnięte właściwie wszystkie informacje o konkretnej osobie.

Dla dłużników najważniejszy jest jednak fakt, że w RODO pojawia się zapis mówiący o tym, iż dane pozwalające na ustalenie sytuacji finansowej osoby fizycznej również są danymi osobowymi. Wynika z tego, iż zarówno wysokość zobowiązań osób fizycznych, jak i wysokość zadłużenia, rodzaj tego zadłużenia oraz wypłacalność lub niewypłacalność dłużnika również będą chronione przez nowe przepisy. Wszystkie instytucje, które przetwarzają tego typu dane – banki, firmy pożyczkowe, firmy windykacyjne – będą musiały działać w zgodzie z obowiązującym rozporządzeniem.

Firma pożyczkowa może przekazać dane osobowe dłużnika bez jego zgody?

Dotychczas obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych osobowych zakładało, że ich przetwarzanie i udostępnianie bez zgody osoby, której dotyczą, jest możliwe w przypadku, w którym ich udostępnienie związane jest z cele usprawiedliwionym ochroną własnych interesów i działalności. Przetwarzanie danych osobowych jest więc możliwe, jeśli są niezbędne do:

Tym prawnie uzasadnionym celem może być na przykład próba niedopuszczenia do szkody finansowej lub naprawienia jej, tak jak np. dochodzenie swoich należności finansowych od dłużników.

Aby móc w zgodzie z prawem udostępnić dane dotyczące zadłużenia, firma pożyczkowa nie musi uzyskiwać zgody samego dłużnika, jednakże musi wcześniej przekazać prawo do tej wierzytelności, np. na podstawie cesji. Firma windykacyjna jako cesjonariusz ma więc prawo do tego, by wszystkie informacje pozwalające na identyfikację dłużnika otrzymać i jako nowy wierzyciel przetwarzać je w celu wyegzekwowania należności.

Jak mogą być przetwarzane dane dłużnika?

Przetwarzanie, ale też i przechowywanie danych osoby zadłużonej może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy są to dane aktualne. W praktyce będzie to możliwe tylko do momentu, kiedy dłużnik spłaci całe należne zobowiązanie. Jeśli dług nie będzie już istniał, wierzyciel ma obowiązek usunąć wszystkie dane dotyczące długu i samego dłużnika.

Jeśli dług jest aktywny, firma windykacyjna może przetwarzać dane osobowe dłużnika, ale tylko w ramach wyznaczonych przez RODO. W związku z tym musi na życzenie osoby zainteresowanej umożliwić dostęp do przetworzonych danych, poczynić sprostowanie danych lub usunąć te dane, które mogą zostać skasowane bez szkody dla wierzyciela. Ponadto, firma windykacyjna nie może użyć powierzonych jej danych w innym celu niż egzekwowanie należności, co powinno dokładnie zostać określone w cesji wierzytelności zawartej pomiędzy firmą pożyczkową a firmą windykacyjną. Warto przy tym zaznaczyć, że umowa powinna być skonstruowana zgodnie z wytycznymi stawianymi przez RODO (czyli dokładnie określać zakres przetwarzania, jego okres, jak też wskazywać administratora danych oraz wszystkie prawa właściciela danych osobowych). Jeżeli cesja będzie niekompletna bądź będzie pozwalać na przetwarzanie danych w szerszym niż dopuszczalnie zakresie, może zostać uznana za nielegalną i nieobowiązującą.