Reklamacja pożyczki – jak zrobić to skutecznie?

Coraz więcej konsumentów jest świadomych należnych im praw, przez co reklamacje złożone u producenta z powodu wadliwego towaru są coraz powszechniejsze i coraz bardziej skuteczne, choć trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że może to być proces żmudny. Mniejszą popularnością cieszy się natomiast reklamacja usług – wciąż jest to termin dość ruchomy i trudny do wyrobienia obiektywnego spojrzenia na zasadność reklamacji. Dlatego też niewiele osób decyduje się na taki krok. Dotyczy to również pożyczek online, które w taki sam sposób, jak produkt czy usługa (bo w rzeczywistości są one i tym, i tym), mogą być przedmiotem takiego postępowania.

Kiedy można reklamować pożyczkę?

Prawo, które dość szczegółowo reguluje kwestie zastrzeżeń co do chwilówek lub pożyczek ratalnych, nie wymienia niestety z nazwy sytuacji, w których może dojść do reklamacji. Dzieje się tak dlatego, że według zapisów ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z 2015 roku, przedmiotem postępowania reklamacyjnego może być każde uchybienie lub niedopatrzenie, które według pożyczkobiorcy obniża jakość świadczonej usługi lub przez to jest ona niezgodna z tym, co przed udzieleniem zobowiązania obiecywał pożyczkodawca.

Przedmiotem reklamacji są również wszystkie sytuacje, w których pożyczkobiorca jest przekonany o tym, iż pożyczkodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków należycie. Rzecz jasna, nie można tutaj wymienić nieskończonego katalogu uchybień, ale praktycznie będą to takie uchybienia, które wynikają z zapisów umowy pożyczkowej lub zapewnień pożyczkodawcy (oficjalne informacje zawarte na stronie internetowej również są obowiązujące!). Będą to przede wszystkim:

Reklamacja może dotyczyć również niezadowolenia z jakości obsługi klienta. Może to być długi czas na rozpatrzenie wniosku (jeśli nie zajdą ku temu poważne powody – takie jak dzień wolny od pracy lub wnioskowanie poza godzinami pracy firmy), brak skutecznego kontaktu z pożyczkodawcą, niewystarczające lub wymijające odpowiadanie na pytania – do czego pożyczkodawca zobowiązany jest ustawowo.

Jak powinno wyglądać pismo reklamacyjne pożyczki?

Reklamacja pożyczki online powinna wyglądać dokładnie tak samo, jak w przypadku każdego innego reklamowanego produktu lub usługi. Pożyczkobiorca nie musi trzymać się żadnego konkretnego wzorca pisma. Może być ono w dowolnej formie, choć zawsze warto skorzystać z formularza już przygotowanego przez pożyczkodawcę, jeżeli zdecyduje się taki udostępnić. Nie jest to naturalnie obligatoryjne i jeżeli uważamy, iż korzystniejsze będzie dla nas użycia własnego pisma lub wzoru znalezionego w Internecie, możemy to zrobić i w żadnym wypadku nie powinno być to powodem nieprzyjęcia lub nieuznania reklamacji.

Pismo reklamacyjne musi jednak spełniać pewne warunki formalne i uwzględniać obowiązkowe elementy:

Reklamacja powinna zostać złożona kanałem oficjalnym, najlepiej listownie lub osobiście (co oczywiście jest bardzo trudne lub niemożliwe do wykonania). Większość, jeśli nie wszyscy pożyczkodawcy umożliwiają również wydrukowanie pisma, odręczne podpisanie go, zeskanowanie oraz wysłanie e-mailem. Niezależnie od formy, powinniśmy jednak zadbać o to, by w razie konieczności mieć potwierdzenie wysłania reklamacji. Dlatego, mimo że forma mailowo jest jak najbardziej poprawna, polecamy dla pewności wysłać również formę papierową listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Ile czasu zajmie rozpatrzenie reklamacji?

Według zapisów wymienionej wcześniej ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przed podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a także ustawy o kredycie konsumenckim, pożyczkodawca ma bezwzględny obowiązek poinformować o trybie tego rozpatrzenia w umowie pożyczkowej. Właśnie tam powinniśmy szukać informacji o tym, ile czas pożyczkodawca może poświęcić na to, by udzielić nam odpowiedzi.

Według prawa standardowym terminem jest 30 dni, ale pożyczkodawca może także wykazać się dobrą wolą i zaproponować termin krótszy, choć zdecydowanie nie będzie to zbyt częste. W szczególnych przypadkach możliwe jest wydłużenie ustawowego terminu rozpatrzenia do 60 dni. Pożyczkobiorca musi być jednak o tym bezwzględnie poinformowany. Jeśli tak się nie stanie lub ten termin również zostanie przekroczony, reklamacja automatycznie zostanie uznana za zasadną.

Pożyczkę należy spłacać

Zastrzeżenia wobec pożyczkodawcy i złożona reklamacja nie uprawniają pożyczkobiorcy do tego, by samowolnie przestał spłacać pożyczkę, niezależnie od tego, czy jest to chwilówka, czy pożyczka ratalna. Absolutną koniecznością jest sumienne trzymanie się harmonogramu, szczególnie jeśli zaciągnęliśmy chwilówkę, którą powinniśmy spłacić w ciągu 30 dni. Niespłacenie chwilówki, niezależnie od tego, czy reklamacja zostanie przyjęta, czy nie, wywoła poważne skutki prawne i finansowe.

Dochodzenie swoich praw najlepiej rozwiązać drogą oficjalną. W razie dalszych problemów z pewnością pomocne będzie zwrócenie się do Rzecznika UOKiK, a jeśli także i jego interwencja będzie nieskuteczna, następną instancją powinien być Rzecznik Finansowy. Możemy się do niego zwrócić jednak tylko wtedy, gdy wyczerpiemy już wszystkie środki reklamacyjne.