Pożyczka od rodziny a opodatkowanie

Wbrew pozorom instytucje państwowe mogą interesować się pożyczką od rodziny. Warto więc zadbać, aby wszystko przebiegło zgodnie z prawem i poznać podstawowe zasady pomocy w rodzinie.

Pożyczka od rodziny a kwestia podatku

W przypadku problemów finansowych zdarza nam się korzystać z pomocy oferowanej przez rodzinę. Taka forma wsparcia może również interesować urząd skarbowy. Na pożyczkę może zostać bowiem nałożony podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%. W przypadku najbliższej rodziny można uniknąć podatku. Jednak istotną kwestią jest także sama wysokość pożyczki.

Zwolnieni z podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby zaliczane do I grupy podatkowej, czyli:

Pożyczka w przypadku wszystkich powyżej wymienionych członków rodziny jest zwolniona z podatku, jeżeli jej wartość jednorazowo nie przekracza 9.637 złotych. Jeżeli kwota pożyczki przekracza tę wartość ciąży na nas obowiązek złożenia w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie pieniędzy deklaracji właściwemu organowi podatkowemu. Konieczne jest wówczas wypełnienie formularza PCC-3. Pożyczka od dalszych członków rodziny może być zwolniona z podatku, o ile jej wartość nie przekracza ustawowo określonych wysokości.

Pożyczka w rodzinie, aby nie podlegała opodatkowaniu, musi spełniać jeszcze jeden wymóg. Można zostać udzielona wyłącznie raz na 5 lat.

Wyższa kwota pożyczki – czy da się uniknąć podatku?

Wyższe kwoty pożyczek (powyżej 9.637 złotych) od najbliższej rodziny również nie muszą być opodatkowane. Aby to było możliwe, konieczne jest jednak spełnienie dwóch podstawowych warunków. Co należy zrobić? Po pierwsze w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy złożyć deklarację PCC-3. Po drugie, udokumentować otrzymanie pożyczki. W tym celu najlepiej, aby pieniądze zostały przelane na rachunek bankowy lub przekazane przekazem pocztowym.

W przypadku, gdy zlekceważymy te warunki, a Urząd Skarbowy dowie się o pożyczce w rodzinie, musimy liczyć się z tym, że na otrzymaną kwotę zostanie nałożony podatek w wysokości nie 2%, lecz 20% od całej sumy. Jedynie kwoty niższe niż 9.637 nie muszą być nigdzie zgłaszane.

Aby uniknąć płacenia podatku od dalszej rodziny lub znajomych, musimy zastosować się do nieco innych zasad:

  1. kwota pożyczki od jednej osoby nie może przekraczać jednorazowo 5 tysięcy złotych,
  2. w ciągu trzech lat nie można pożyczyć więcej niż 25 tysięcy złotych,
  3. konieczne jest złożenie deklaracji w Urzędzie Skarbowym (formularz PCC-3).

Pożyczka w rodzinie – jak sporządzić umowę?

Umowa pożyczki, której wartość przekracza 500 złotych, powinna zostać sporządzona na piśmie. Taki wymóg wynika z zapisów Kodeksu Cywilnego (par. 2, art. 720). Umowa pożyczki stanowi bowiem dowód czynności prawnej, a tym samym może być pomocna w rozstrzyganiu kwestii spornych.

W każdej umowie pożyczki powinny znaleźć się poniższe informacje:

Umowa powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących (identycznych) egzemplarzach. Dokument może okazać się pomocy w przypadku sporów lub problemów ze zwrotem pieniędzy.

Problem ze zwrotem pożyczki od rodziny – co zrobić?

Pożyczka w rodzinie nie zawsze może wiązać się ze zwrotem pieniędzy bez problemu. Co zrobić, gdy pożyczyliśmy pieniądze, a nie możemy wyegzekwować spłaty pożyczki? Wyróżnia się trzy podstawowe wyjścia. Pierwszym z nich jest ugoda z pożyczkobiorcą, drugie to sprzedaży długu, a trzecie wystąpienie na drogę sądową.

Ugoda z pożyczkobiorcą polega na określeniu nowych warunków spłaty zobowiązania lub też rozłożeniu całej kwoty na dogodne dla niego raty. Dług można sprzedać bez zgody pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca powinien jedynie powiadomić go o zmianie wierzyciela, np. listem poleconym. Pożyczki, w przypadku których występuje problem ze spłatą, najczęściej skupują profesjonalne firmy windykacyjne. Droga sądowa jest zaś ostatecznością. Do pozwu powinno się dołączyć umowę pożyczki. Po uprawomocnieniu się wyroku sądu egzekwowaniem długu zajmuje się komornik. Zanim udzielimy pożyczki w rodzinie, powinniśmy to dokładnie przemyśleć, aby uniknąć ewentualnych problemów oraz domagania się zwrotu pieniędzy.

Alternatywą dla pożyczek od rodziny są pożyczki online. Wystarczy spełnić kilka podstawowych warunków, aby otrzymać takie wsparcie finansowe. Dlatego też, jeżeli nie chcemy popsuć relacji w naszej rodzinie, być może lepiej sięgnąć po pożyczkę udzielaną przez firmę pożyczkową. Wiarygodnego pożyczkodawcę można znaleźć, wykorzystując między innymi ranking pożyczek online.

Kto najchętniej udziela pożyczek w rodzinie?

Według przeprowadzonych badań ankietowych pożyczek w rodzinie najchętniej udzielają osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem życia. Blisko 70% osób z tej grupy chce zawrzeć umowę na niewielką kwotę (najczęściej do 500 zł). Najmniej chętnie pożyczek udzielają ankietowani w wieku od 35 do 44 lat. Jedynie co czwarta osoba z tej grupy byłaby w stanie udzielić pożyczki w rodzinie.

Badania przeprowadzone przez Wonga wykazały, iż bardziej skłonne do udzielenia pożyczki są kobiety (54,9%), mniej zaś mężczyźni (46,7%). Zauważono również, że chętniej w rodzinie pożyczają mieszkańcy wsi niż mieszkańcy większych miast. Ankietowani nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że pożyczka w rodzinie podlega przepisom prawa oraz nie wiedzą, czy może ona zostać opodatkowana.