Niespłacona chwilówka – jak wygląda postępowanie sądowe?

Chwilówki mogą być naprawdę użytecznym produktem finansowym – wie to każdy, kto choć raz znalazł się w nagłej potrzebie. Mogą też być przyczyną sporych kłopotów, jeśli z różnych względów nie uda się spłacić pożyczki. Pomijając niemałe koszty postępowania windykacyjnego, może dojść również do postępowania sądowego. Większość dłużników właśnie w tym momencie po raz pierwszy styka się z wymiarem sprawiedliwości, nie jest więc dziwne to, że samo „słowo” sąd budzi wielkie obawy. Z tego powodu warto wcześniej dowiedzieć się, jak wygląda takie postępowanie i jak można się do niego przygotować.

Nakaz zapłaty pożyczki – pierwszy krok wierzyciela

Postępowanie windykacyjne bardzo często bywa nieskuteczne. Dłużnicy co do zasady zwykle unikają spotkania z przedstawicielem wierzyciela, nie odbierają telefonów, nie otwierają wierzycielowi. Choć to działanie na swoją szkodę, jest to niestety praktyka dość częsta. W przypadku, gdy do ugody nie dochodzi, a windykator wyczerpał już wszystkie możliwości porozumienia z dłużnikiem, pozostaje mu tylko zwrócić się wyższej instancji.

Jako pierwszy sprawą długu zajmie się e-Sąd. Jest to instytucja powołana w celu odciążenia sądów zwykłych i działa bardzo szybko. Zajmuje się więc sprawami nieskomplikowanymi, jeśli więc wierzyciel rzeczowo opisze sprawę i wymieni wszystkie dowody, którymi dysponuje (nie musi ich przedstawiać), to wyrok e-Sądu będzie natychmiastowy. Skutkiem takiego postępowania będzie nakaz zapłaty, który posiada już tytuł wykonawczy i może być podstawą do wszczęcia postępowania komorniczego.

Na tym postępowanie sądowe mogłoby się skończyć. Dłużnikowi przysługuje jednak prawo do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, który jeśli zostanie wniesiony w przepisowym czasie 14 dni i spełnia wymogi formalne, anuluje nakaz zapłaty i przenosi sprawę do sądu zwykłego. W takim wypadku dłużnik może przedstawić swoje argumenty przed sądem i domagać się umorzenia postępowania, jeśli uważa, że dług został naliczony bezprawnie lub nakaz zapłaty dotyczył długu już przedawnionego. Może również liczyć na to, że wniesienie sprzeciwu odłoży w czasie egzekucję komorniczą.

Jak wygląda przebieg rozprawy sądowej?

Umowę pożyczki online regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, przez co sądem właściwym będzie, rzecz jasna, sąd cywilny. W sprawach z powództwa cywilnego można spotkać się z różnymi rodzajami składu sędziowskiego. Może to być skład jedno- lub trzyosobowy. Skład trzyosobowy może być mieszany (sędzia zawodowy oraz dwóch ławników). W sprawach o nakaz zapłaty długu pożyczkowego najczęściej sprawę prowadzi jeden sędzia zawodowy lub rzadziej skład mieszany.

Rozpoznanie sprawy może odbywać się jawnie lub za zamkniętymi drzwiami, jeżeli sędzia uzna, że jawność rozprawy zagraża porządkowi publicznemu lub godzi w godność lub interesy stron wynikające z ujawnienia informacji niejawnych. Jak można się domyślać, w przypadku długu z pożyczki nie zachodzą takie obawy, więc zazwyczaj postępowanie jest jawne.

Właściwa procedura rozprawy rozpoczyna się od sprawdzenia obecności. Dłużnik nie musi być na takiej rozprawie obecny, jeśli wcześniej wniesie odpowiedni wniosek. Po tym strony mają prawo do tego, by przedstawić swoje żądania, wnioski oraz dowody, które świadczą na ich korzyść. W pierwszej kolejności swoje dowody przedstawia osoba, która wniosła powództwo, czyli wierzyciel, a dopiero po nim dłużnik. Jeżeli ten nie pojawi się na rozprawie, sąd ma prawo wysłuchania tylko jednej strony i może wydać wyrok zaoczny.

Jakie są szanse na wygranie sprawy w sądzie?

Po wysłuchaniu obu sąd sporów sąd na podstawie zgromadzonego sporu dowodowego może umorzyć postępowanie, zasądzić mediacje lub wydać nakaz spłaty. Pierwszy przypadek dotyczy osób, od których wymagalność spłaty długu była nieuzasadniona. Mediacje lub inne postępowanie pojednawcze zasądzane jest w przypadku, gdy wierzyciel nie dopełnił obowiązku polubownego rozwiązania sporu i nie wyczerpał wszystkich dostępnych sobie środków. Jeśli więc nie wysyłał ponagleń, nie prowadził windykacji terenowej ani nie wystąpił z propozycją ugody, sąd może wymagać spełnienia tego wymogu. Jeśli zaś dług jest zasadny, dłużnik raczej nie uniknie odpowiedzialności. Co wtedy?

Sąd przy wydawaniu nakazu zapłaty wyznaczy nieprzekraczalny czas na uregulowanie długu. Weźmie oczywiście pod uwagę kondycję finansową dłużnika i postara się, aby wyznaczony czas dawał realną szansę na spłatę długu. Im gorsza jest kondycja materialna pozwanego, tym tego czasu jest więcej, ale oczywiście pod uwagę będą wzięte również interesy wierzyciela. Dopiero po upływie tego czasu, wierzyciel może wnieść o nadanie klauzuli wykonalności wyroku i rozpocząć egzekucję komorniczą.

Sprawa sądowa jest dla dłużnika stresująca, ale daje mu dodatkowy czas, w którym może zacząć gromadzić niezbędne do spłaty długu środki. Z drugiej strony, są to kolejne koszty, tym razem postępowania sądowego oraz ewentualnego postępowania komorniczego. Rosnące koszty są więc powodem do tego, by w razie przeterminowania się pożyczki nie unikać kontaktu z firmą pożyczkową i windykatorem, a próbować dojść do porozumienia. Tylko w takim przypadku istnieje szansa, że uda się dług rozłożyć na dogodne raty, a w niektórych przypadkach nawet umorzenia części długu lub odsetek.