Jak usunąć negatywne wpisy w BIG?

Osoby, na których temat widnieją negatywne informacje w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej, nie mają dużych szans na to, by z powodzeniem zaciągnąć pożyczkę. Nie jest to oczywiście niemożliwe, bo istnieją pożyczki dla dłużników czy pożyczki bez KRD, ale nie będzie to duży wybór. Im wyższy jest dług widoczny w BIG, tym mniejsze są szanse na to, że pożyczkę uda się zaciągnąć. Z tego powodu wielu potencjalnych pożyczkobiorców zastanawia się, co zrobić, by wyczyścić rejestr i poprawić swoją wiarygodność finansową. Czy usunięcie wpisów o zadłużeniu jest w ogóle możliwe?

Czym są Biura Informacji Gospodarczej?

Popularny BIG nie jest nazwą jednej instytucji, a kilku. W jego skład wchodzi kilka osobnych rejestrów, ale często bywają wymieniane zbiorczo, bez wskazywania na konkretną bazę danych. Najczęściej także firmy pożyczkowe, które mają podpisane umowy z BIG, sprawdzają wszystkie bazy. Tylko niektóre z nich ograniczają się do tych najbardziej popularnych. Do Biur Informacji Gospodarczej zalicza się:

Kiedy można usunąć wpisy w BIG?

Wpisy w BIG mogą być usunięte tylko w wypadku, gdy są one niezasadne, nieprawdziwe lub dotyczą długu już spłaconego albo przedawnionego. Każdy obywatel ma ustawowe prawo do tego, by uzyskać wgląd do wpisów na własny temat raz na 6 miesięcy.

Od 13 listopada 2017 roku obowiązują przepisy, w związku z którymi nie podlegają wpisowi długi, od których wymagalności minęło 10 lat. Jeżeli więc od daty zaciągnięcia pożyczki i jej niespłacenia minęło więcej niż wskazany okres, dłużnik może żądać usunięcia wpisu. Poza tym dłużnik ma prawo żądać wykreślenia do z rejestrów BIG, jeśli:

Jak usunąć wpis w BIG?

Dłużnik może wnieść sprzeciw wobec istniejącego, ale i potencjalnego wpisu do rejestrów BIG. Pierwszą okazją do wyrażenia sprzeciwu jest otrzymanie zawiadomienia od wierzyciela i to właśnie do niego powinien być kierowany sprzeciw. Jeżeli wpis już istnieje, sprzeciw może zostać wniesiony również do BIG. Postępowanie zmierzające do usunięcia przebiega w następujący sposób:

Niezależnie od tego, w jakim rejestrze BIG znajduje się wpis (KRD, ERIF, Infomonitor, KBIG), zasady dotyczące wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwu są takie same. W każdym przypadku są to również czynności bezpłatne, niewymagające żadnych opłat ze strony dłużnika.

Spłata długu – bezwzględne usunięcie wpisu w BIG

Przedstawione powyżej postępowanie dotyczy jedynie sytuacji, w których kwestionuje się istnienie długu (w całości lub w części) lub też uznaje się go za niewymagalny. Jeśli jednak dług naprawdę istniał i został spłacony, to na wierzycielu ciąży obowiązek usunięcia wpisu. Powinien to zrobić w ciągu 14 dni od daty spłacenia należności pod karą grzywny w wysokości 30 tysięcy złotych.