Grzywna od komornika? Sprawdź, kiedy ma do tego prawo

Zadłużenie jest problemem długotrwałym i głębokim, będącym wynikiem skumulowania się czynników o różnym podłożu. Wśród nich wymienia się nieumiejętność zarządzania własnym budżetem i trzeźwej oceny swojej sytuacji finansowej. Czasami przyczyn szuka się w nieprzemyślanych decyzjach i szerokiej dostępności różnorodnych produktów finansowych, takich jak pożyczki internetowe. Choć wspomniana dostępność i prostota sama w sobie jest rzeczą jak najbardziej pozytywną, w połączeniu z niewiedzą finansową, może przynieść opłakane skutki, tym bardziej, jeśli dotyczy to również obszarów związanych z windykacją i egzekucją należności. Warto wiedzieć więc wiedzieć nie tylko, jak wygląda egzekucja komornicza, ale też, jakie w związku z tym są prawa i obowiązki dłużnika.

Niespłacona pożyczka – jak egzekwuje się spłatę należności?

Zanim przejdziemy do omówienia uprawnień komornika do nałożenia grzywny, musimy wyjaśnić okoliczności, z jakimi musi spotkać się osoba zadłużona, by w ogóle doszło do możliwości otrzymania kary. Jest to konieczne przede wszystkim do tego, żeby uświadomić osobom niemogącym poradzić sobie ze spłatą pożyczki lub kredytu, że za sprawy cywilne (a taką jest niezwrócona wierzycielowi pożyczka) nie można zostać ukaranym. Do rzeczywistej kary grzywny może dojść tylko w szczególnych okolicznościach i tylko na końcowym etapie ściągania wierzytelności. Najpierw musi nastąpić:

Trzeba pamiętać, że dłużnik nie może zostać ukarany za sam fakt niespłacania pożyczki. Oczywiście musi on ponieść dodatkowe koszty egzekucji, postępowania sądowego czy odsetek karnych, ale to w rozumieniu prawa nie jest karą.

Za co komornik może udzielić grzywny?

Jak wspomnieliśmy w poprzednim paragrafie, kara nie może zostać nałożona za samo niespłacanie pożyczki, ale za czynności podejmowane przez dłużnika, którą są niezgodne z prawem i utrudniają postępowanie organów państwowych. Warto dodać również, że musi być to działanie celowe lub umyślne zaniechanie. Komornik, na podstawie art. 762 Kodeksu Postępowania Cywilnego, może więc nałożyć grzywnę na dłużnika za:

W przypadku odmowy udzielenia informacji, lub podania informacji fałszywej, komornik może ukarać osobę odpowiedzialną grzywną do 2000 złotych. Za przeszkadzanie w czynnościach komorniczych grozi natomiast kara w wysokości do 1000 złotych. Grzywna wydana przez komornika nie wymaga sądowego opatrzenia klauzulą wykonalności.

Grzywnę komorniczą można zaskarżyć

Skarga na ukaranie grzywną przez komornika musi zostać rozpatrzona przez sąd przy współudziale prokuratora, który ma obowiązek stwierdzić, czy komornik nie naruszył przepisów pociągających go do odpowiedzialności karnej. Skarga na komornika powinna zostać wniesiona do sądu właściwego dla komornika w ciągu 7 dni od daty ukarania lub od dnia, w którym dowiedziało się o ukaraniu.

W piśmie należy zawrzeć wszystkie informacje, które dotyczą sprawy, czyli: strony postępowania, zaskarżaną czynność, wysokość grzywny oraz argumentację. Ten ostatni element musi być zgodny z rzeczywistością i powoływać się na brak podstaw do nałożenia grzywny lub przyczyny niezależne od osoby ukaranej, ale uniemożliwiające jej wykonanie swoich obowiązków – może to być choroba lub zwyczajna niewiedza.